Lịch sử hình thành Ban quản lý khu di tích lịch sử – sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên

      Ban quản lý khu di tích lịch sử – sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số: 23/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và trực thuộc UBND tỉnh. Trên cơ sở chuyển đổi Ban quản lý Di tích và Danh thắng Thái Nguyên trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quyết định số: 505/QĐ-UB ngày 01/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Từ đó đến nay, Ban quản lý khu di tích lịch sử – sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử ATK Định Hoá Thái Nguyên.

Theo BQHV&TTTL