Lịch sử hình thành Ban quản lý khu di tích lịch sử – sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên

      Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số: 23/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và trực thuộc UBND tỉnh. Trên cơ sở chuyển đổi Ban quản lý Di tích và Danh thắng Thái Nguyên trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quyết định số: 505/QĐ-UB ngày 01/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngày 30/8/2019 UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc chuyển Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên, về trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; và Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Thái nguyên về việc Tổ chức lại  Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

    Từ đó đến nay, Ban quản lý khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.