Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11: Thông qua một số nội dung quan trọng về KT-XH và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, giới thiệu nguồn quy hoạch

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhằm thảo luận cho ý kiến, thông qua một số nội dung quan trọng về kinh tế – xã hội và thực hiện công tác quy hoạch, giới thiệu nguồn quy hoạch đã diễn ra chiều 18/9 dưới sự chủ trì của Thường trực Tỉnh ủy.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý III năm 2017; dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý III và tháng 9 năm 2017, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017; Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư 8 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 cho thấy: Thông qua việc đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, tác động trực tiếp từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thái Nguyên đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Năm 2016, với chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2%, toàn tỉnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo được 2,19% (vượt 0,19% so với kế hoạch). Đối với 47 xã đặc biệt khó khăn: Số hộ nghèo là 17.970 hộ trên 58.642 hộ dân, chiếm 30,64%, giảm 2,89%; số hộ cận nghèo là 14.044 hộ, chiếm 23,95%, tăng 3,69% so với đầu năm 2016.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020

Để đạt được kết quả chủ yếu trên, công tác giảm nghèo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, nhân dân và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung của Quốc gia về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn ưu đãi; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngoài các cơ chế, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế – xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”, từ đó giải quyết kịp thời các vấn đề cơ bản của hộ nghèo trong việc khám, chữa bệnh, vay vốn, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. Các chế độ, chính sách giảm nghèo cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, nhiều địa phương đã cụ thể hóa chủ trương thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch,… và triển khai phù hợp thực tiễn, phát huy dân chủ, tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời. Nguồn lực của nhà nước cũng như nguồn lực huy động từ xã hội cho công tác giảm nghèo có sự đầu tư tập trung, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên đối với xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới, xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn và đối với nhóm hộ nghèo đặc thù. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo được nhiều địa phương, đơn vị quan tâm, thực hiện kịp thời theo quy định…

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý III và tháng 9 năm 2017, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017 đã nêu lên những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cũng như đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 về kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư 8 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã được thể hiện rõ nét trong báo cáo trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đối với các Dự án đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư ngoài ngân sách, đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất, nhóm giải pháp chung, giải pháp cụ thể thực hiện đối với các Dự án đầu tư trên…

 

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã đánh giá cao tinh thần tập trung, trách nhiệm của các đồng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung được trình tại Hội nghị. Những ý kiến tham gia, góp ý của đại biểu được BTV Tỉnh ủy tiếp thu và giao cho các cơ quan tham mưu tổng hợp hoàn chỉnh văn bản dự thảo để tổ chức triển khai thực hiện. Trước tình hình và những yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra trong thời gian tới, ngoài các nội dung về nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2017, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy trực thuộc tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 17 năm 2017 của Bộ Chính trịvề tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo. Cùng với đó, sớm hoàn thiện danh sách và hồ sơ cá nhân bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, trên cơ sở kết quả tín nhiệm theo quy trình 6 bước và đã được BTV Tỉnh ủy quyết định thông qua. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh công tác đối ngoại, xúc tiến và thu hút đầu tư; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn, rà soát nguồn thu, chống thất thu và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu năm 2017; thực hiện việc thanh, quyết toán các dự án đầu tư công đảm bảo theo quy định; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, đảm bảo chặt chẽ các thủ tục pháp lý theo quy định; sớm ban hành các quy định về thu hồi các dự án vi phạm; kiểm tra, rà soát phân loại các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai để có phương án xử lý dứt điểm. Ngoài ra, khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Chỉ đạo chặt chẽ việc hoàn thiện các thủ tục, điều kiện để công bố Nghị quyết và tổ chức tiếp nhận, bàn giao đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật (hoàn thành trước ngày 01/10/2017). Tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng việc tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh…

Theo thainguyen.gov.vn