Chức năng nhiệm vụ

      1. Nghiên cứu sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật lịch sử văn hóa về di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với ATK Việt Bắc Thái Nguyên, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đại đoàn kết dân tộc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền, quảng bá về Khu di tích, tổ chức dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và lễ hội theo kế hoạch của UBND tỉnh.
    2. Bảo tồn sinh thái – cảnh quan và vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh, vườn cây lưu niệm trong Khu di tích. Quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch được duyệt.
    3. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, phục hồi, tu bổ di tích và sinh thái cảnh quan sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
    4. Tổ chức tiếp nhận các nguồn vốn Trung ương và địa phương, nguồn vật tư và nguồn công đức của các tổ chức, cá nhân đóng góp, tu bổ Khu di tích, thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của phát luật.
    5. Lập hồ sơ khoa học xếp hạng các di tích lịch sử văn hóa, tổ chức khai thác, phát huy di sản văn hóa phi vật thể vùng ATK Định Hóa. Thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản, trưng bày bảo tàng, triển lãm và thông tin tư liệu, lưu trữ.
    6. Quản lý, bảo tồn, phát huy Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà trưng bày Bảo tàng ATK Định Hóa (Theo hướng dẫn phát triển thành Bảo tàng ATK Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên).
    7. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan bảo vệ, hướng dẫn các đoàn khách, tổ chức hoạt động du lịch, thương mại, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ, tham quan tìm hiểu lịch sử, văn hóa Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa theo quy định.
    8. Quản lý tài chính, tài sản, cở sở vật chất kỹ thuật, công chức, viên chức, người lao động theo các quy định hiện hành của pháp luật.
     9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Theo: BQHV&TTTL