Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái

ATK Định Hóa, Thái Nguyên 

 1. Lãnh đạo

–   Phó Trưởng ban, Phụ trách ban

 1. Các phòng thuộc Ban gồm có:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính;

– Phòng Di tích, du lịch và văn hóa phi vật thể;

– Phòng Bảo quản hiện vật và Thông tin – Tư liệu;

– Phòng Sinh thái, cảnh quan và môi trường;

– Phòng Bảo vệ di tích;

– Phòng quản lý Nhà trưng bày bảo tàng ATK Định Hóa;

– Phòng quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– Văn phòng đại diện tại thành phố Thái Nguyên.

 1. Đơn vị trực thuộc Ban:

  –  Trung tâm dịch vụ, du lịch và bảo tồn di tích ATK

 –  Trạm Sơ cứu y tế cứu hộ ATK

Cụ thể

I. LÃNH ĐẠO BAN

 1. Phó Trưởng ban, Phụ trách banNguyễn Văn Nương

Mobi: 0915.644.667

Email: nguyenvannuong.vn@gmail.com

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN.

 1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Trưởng phòng: Trịnh Thanh Quân

    Mobi:0986.842.998

– Phó Trưởng phòng: Ma Bách Hiệp

    Mobi:0985.266.497

 1. Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Hằng

    Mobi: 0916.466.229.

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Lực

    Mobi: 0973.215.008

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu

    Mobi: 0972.767.198

 1. Phòng Di tích, du lịch và văn hóa phi vật thể

– Trưởng phòng: Lê Thị Điền

    Mobi: 0977.878.251

– Phó Trưởng phòng: Hạc Thông Sang

   Mobi: 0973.470.559

 1. Phòng Bảo quản hiện vật và Thông tin – Tư liệu

– Trưởng phòng: Bùi Văn Đạt

   Mobi: 0982.395.118

– Phó Trưởng phòng: Ôn Văn Mạnh

  Mobi: 0985.282.669

 1. Phòng Sinh thái, cảnh quan môi trường

– Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: Nông Đình Sang

   Mobi: 0979.241.208

 1. Phòng Quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Trưởng phòng: Ma Ngọc Vịnh

  Mobi: 0979.808.978

– Phó Trưởng phòng: Hạc Thị Nga

  Mobi: 01698.190.866

– Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Toàn

  Mobi: 0984.876.947

 1. Phòng Quản lý Nhà trưng bày Bảo tàng ATK Định Hóa

– Trưởng phòng: Ma Văn Tâm

  Mobi: 01694.783.162

– Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thu Hương

– Phó Trưởng phòng: Dương Thị Hiền

 1. Phòng Bảo vệ di tích

 – Trưởng phòng: Ma Đình Nghĩa

 1. Văn phòng đại diện tại Thành phố Thái Nguyên

– Trưởng phòng: Bùi Việt Điệp

  Mobi: 0977.991.229

 – Phó Trưởng phòng: Đặng Thu Hoài

  Mobi: 0912.626.392

 III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BAN

 1. Trung tâm dịch vụ, du lịch và bảo tồn di tích ATK

– Phó Giám đốc: Ngô Quang Hùng

  Mobi: 0975.230.284

 1. Trạm sơ cứu y tế cứu hộ ATK

– Phó Trưởng trạm, Phụ trách trạm

  Mobi: 0972.995.788

 1. ĐOÀN THỂ
 2. Công đoàn

Chủ tịch: Ma Văn Tâm

 Mobi: 01694.783.162

Phó Chủ tịch: Trịnh Thanh Quân

  Mobi:0986.842.998

 1. Đoàn Thanh niên

 – Bí thư: Nông Đình Sang

   Mobi: 0979.241.208

– Phó Bí thư: Tạ Nhật Tân

   Mobi: 0982.090.274