Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái

ATK Định Hóa, Thái Nguyên 

  1. Lãnh đạo (01 Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban)
  • Trưởng ban
  • Phó Trưởng ban
  1. Các phòng thuộc Ban gồm có:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Nghiệp vụ di tích và Thông tin tư liệu

– Phòng QL Nhà trưng bày Bảo tàng;

– Phòng QL Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– Phòng QL Khai thác dịch vụ/

Cụ thể

I. LÃNH ĐẠO BAN

1.Trưởng ban Bùi Huy Toàn

  Mobi: 098 455 6021

  Email: buihuytoanbttn@gmail.com

2. Phó Trưởng ban Bùi Việt Điệp

Mobi: 0977.991.229

Email: buihongdiep04@gmail.com

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN.

  1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Trưởng phòng: Trịnh Thanh Quân

    Mobi:0986.842.998

– Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu

  1. Phòng Nghiệp vụ di tích và Thông tin – Tư liệu

– Trưởng phòng: Bùi Văn Đạt

   Mobi: 0982.395.118

  • Phó Trưởng phòng: Ma Bách Hiệp

4. Phòng Quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Trưởng phòng: Ma Ngọc Vịnh

  Mobi: 0979.808.978

– Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Toàn 

5. Phòng QL Nhà trưng bày Bảo tàng.

– Trưởng phòng: Ma Văn Tâm

  Mobi: 01694.783.162

– Phó Trưởng phòng: Ôn Văn Mạnh

  • 6. Phòng QL Khai thác dịch vụ

– Phụ trách: Ngô Quang Hùng

– Mobi: 0975.230.284

III. ĐOÀN THỂ

  1. Công đoàn

Chủ tịch: Ma Văn Tâm

 Mobi: 01694.783.162

  1. Đoàn Thanh niên

 – Bí thư: Nguyễn Ngọc Đức