Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

 

     Ngày 20/5/2019, Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII  tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, các đồng chí Trưởng phó các phòng, đơn vị và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ phận.

     Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lý Đức Chính – Bí thư Đảng bộ bộ phận triển khai học tập, quán triệt 03 nghị quyết, 03 chỉ thị, 01 kết luận và 01 quy định về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

     Hội nghị học tập diễn ra trong 01 buổi sáng các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ bộ phận đã nghiêm túc học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí cũng đã đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, chương trình hành động của BCH Đảng bộ bộ phận để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đạt kết quả cao./.

Theo:Bùi Việt Điệp – Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý di tích