LỄ  RA QUÂN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ – SINH THÁI ATK ĐỊNH HÓA

 Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCH  ngày 21/3/2019 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Hóa về tổ chức huấn luyện DQTV năm 2019. Sáng 27/5/2019, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019. Dự khai mạc có đồng chí Lý Đức Chính – Bí thư đảng bộ bộ phận, Lãnh đạo Ban, các đoàn thể, phòng, đơn vị trực thuộc.

     Tham gia đợt huấn luyện có 22 đồng chí, huấn luyện năm thứ 2 đến năm thứ 4, thời gian 7 ngày, bắt đầu từ ngày 24/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019.

     Nội dung huấn luyện gồm hai phần: Phần thứ nhất về Tình hình kinh tế , chính trị – xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng CSVN. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Công tác dân vận của dân quân tự vệ. Kiểm tra nhận thức Chính trị. Phần hai huấn luyện quân sự: Phổ biến và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ (bảo vệ cơ quan, đơn vị). Phổ biến và tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, cứu sập. Súng bộ binh. Tập bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh. Tập bắn bài 1 súng được trang bị. Lựu đạn (sử dụng lựu đạn LĐ-01-HL). Mìn. Thuốc nổ. Trung đội, tiểu đội tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn. Trung đội, tiểu đội tự vệ đánh chiếm lại mục tiêu khi có bạo loạn vũ trang.

     Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo tồn phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Bùi Việt Điệp – Nghiệp vụ quản lý di tích