Sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tuần ở Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

      Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 34/KH-TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức chào cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng, đúng 7h30 phút sáng ngày 7/10/2019, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 10.

     Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tuần cho thấy ý nghĩa sâu sắc, sức lan tỏa của hình thức sinh hoạt chính trị này đến cán bộ, viên chức và  người lao động qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ viên chức.

(Sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tuần tại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa)

    Qua đánh giá của Lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích, sau 2 năm triển khai tổ chức thực hiện, nhìn chung Ban, đã triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm, có sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến trong ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

   Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa đã có những cách làm mới, hiệu quả trong việc triển khai sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần thông qua việc tổ chức vào sáng thứ hai hàng tuần như: chỉ đạo đưa sinh hoạt chính trị lồng ghép các nội dung thông báo về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề thời sự đang được quan tâm…“Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo: BQ,TT,TT