Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên

           Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Văn bản của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 165/KH-ĐUS, ngày 06/8/2019 của Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và  Du lịch về tổ chức Đại hội Đảng cấp chi bộ, đảng bộ bộ phận và Đại hội Đảng bộ Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch lần thứ  III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐUBP ngày 31/01/2020 về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Trong các ngày 14, 15/2/2019 tại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên các chi bộ Nhà tưởng niệm – Trưng bày; Chi bộ Tổng hợp; Chi bộ Nghiệp vụ đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm lỳ 2020- 2023.

      Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy bộ phận, lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

      Trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, các đồng chí đảng viên đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt, tồn tại hạn chế và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Theo đó, mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Đại hội các chi bộ đã đề ra các chỉ tiêu củ thể, tham gia ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng ủy bộ phận trình đại hội Đảng bộ bộ phận lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 và ra Nghị quyết để phấn đấu thực hiện.

   Các Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ và bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020-2023.

   Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ
Đ/c Bí thư Đảng bộ bộ phận  Lý Đức Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đảng viên thông qua số lượng và danh sách bầu cử
Đảng viên tham gia bỏ phiếu tín bầu Ban Chấp hành
Lãnh Đảng Bộ bộ phận cùng Lãnh đạo Ban chúc mừng Chi bộ Nghiệp vụ
Lãnh đạo Ban chúc mừng Chi bộ Tổng hợp
Lãnh đạo Ban chúc mừng Chí bộ Nhà tưởng niệm – Trưng bày

Theo: BQ,TT,TT