Chi bộ Nghiệp vụ Học tập chuyên đề năm 2020

     Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (Theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 04/12/2019 của Ban tuyên giáo Trung ương); Căn cứ hướng dẫn số 13 – HD/ĐUS, ngày 21/1/2020 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 17 KH/CB, ngày 17/6/2020 Chi bộ Nghiệp vụ về Học tập, triển khai  thực hiện chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 18/6 Chi bộ Nghiệp vụ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, làng Luông, xã Bình Thành.

     Buổi sinh hoạt được tổ chức với sự có mặt của 10/10 đảng viên trong Chi bộ, tham dự có đồng chí; Bùi Huy Toàn, Bí thư Đảng bộ bộ phận – Trưởng ban  Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên; Ma Văn Tâm, Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý; Nông Đình Sang Bí thư Đoàn Cơ sở Ban quản lý. Đồng chí Bùi Văn Đạt, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ phận, Bí thư Chi bộ thông qua Kế hoạch số 17-KH/CB ngày 17/6/2020 về học tập triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2020 chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Bùi Văn Đạt, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ phận, Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ

     Đồng chí Bùi Việt Điệp, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ phận trình bày báo cáo tham luận các nội dung chuyên đề. Buổi sinh hoạt chi bộ đã diễn ra hết sức nghiêm túc, phần thảo luận các đại biểu sôi nổi nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra về các báo cáo tham luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ với các chủ đề:

     Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Việt Điệp, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ phận trình bày báo cáo tham luận

     Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, đoàn kết mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay định cư ở nước ngoài thành một khối vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu chung và những lợi ích căn bản.

     Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Bí thư Đảng bộ bộ phận – Trưởng ban  Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

     Trong thời gian tới, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện./.

Chi bộ Nghiệp vụ – CBNV