Di tích cấp tỉnh

Bảng thống kê các điểm di tích lịch sử xếp hạng cấp tỉnh

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

21/12/2016

Địa điểm khai sinh Ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam

Năm 1952, phòng Điện - Nhiếp ảnh thuộc Nha thông tin tuyên truyền từ Bình Ca tới đồi Cọ, xóm Bản Bắc, xã Điềm...

29/08/2013

Địa điểm ra đời Tiểu ban nông dân Trung ương và Hội nông dân...

Địa điểm di tích cơ quan Tiểu Ban Nông Vận Trung ương và Hội Nông Dân Cứu Quốc Việt Nam ở xóm...

02/08/2013

Địa điểm di tích cơ quan Tiểu Ban Nông Vận Trung ương và Hội...

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH ĐƯỢC UBND TỈNH XẾP HẠNG STT TÊN CÁC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG SỐ QUYẾT...

22/03/2010