Lịch sử hình thành Ban quản lý khu di tích lịch sử – sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên

25/12/2017Căn cứ Quyết định số:335/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức lại Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

1. Tên gọi: Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên. 

2. Địa vị pháp lý: Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật. 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên được thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và các văn bản pháp luật hiện hành. Cụ thể: 

1. Chức năng: Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Ban) có chức năng quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa, phát triển du lịch, sinh thái theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; đề án, dự án, chương trình về công tác bảo tồn, phục hồi, tu bổ di tích, sinh thái cảnh quan Khu di tích lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Nghiên cứu, sưu tầm kiểm kê, trưng bày, bảo quản, bổ sung tài liệu, hiện vật và lịch sử, văn hoá về di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, chiến khu Việt Bắc. Tổ chức khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vùng ATK Việt Bắc; 

- Tổ chức tiếp nhận các nguồn vốn Trung ương và địa phương, nguồn vật tư, hiện vật, nguồn công đức của các tổ chức, cá nhân đóng góp, xã hội hóa trong hoạt động tu bổ khu di tích và thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị địa phương liên quan trọng việc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ, thiên tai, đảm bảo an toàn cho khu di tích; 

Tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông, phối hợp các chương trình trải nghiệm học đường và khai thác nguồn thu dịch vụ và hoạt động tạo nguồn thu sự nghiệp của Ban theo quy định; 

- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định; 

- Quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà trưng bày Bảo tàng ATK Định Hoá; quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt; 

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số vào hoạt động của khu di tích; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hoá Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên; 

- Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên gắn với phát triển du lịch bền vững; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật. 

Quy định cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên 

1. Về tổ chức bộ máy: 

- Lãnh đạo Ban: có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban Trưởng ban hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,6; Phó Trưởng ban hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,4. 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: có 05 phòng: 

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

+ Phòng Quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

+ Phòng Quản lý Nhà trưng bày Bảo tàng (trên cơ sở giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Nhà trưng bày Bảo tàng ATK Định Hóa hiện nay và đổi tên thành Phòng Quản lý Nhà trưng bày Bảo tàng); 

+ Phòng Nghiệp vụ di tích và Thông tin tư liệu (trên cơ sở sáp nhập Phòng Nghiệp vụ quản lý Di tích và Phòng Bảo quản thông tin, Tuyên truyền; đổi tên thành Phòng Nghiệp vụ di tích và Thông tin tư liệu); 

+ Phòng Quản lý khai thác dịch vụ (thành lập Phòng Quản lý khai thác dịch vụ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ ATK). 

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ phải có ít nhất từ 07 người làm việc là viên chức trở lên, công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý. Phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí trưởng phòng và không quá 02 phó trưởng phòng. 

Trưởng phòng hưởng phụ cấp chức vụ hệ số: 0,3; phó trưởng phòng hưởng phụ cấp chức vụ hệ số: 0,2. 

2. Số lượng người làm việc của Ban nằm trong tổng biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch biên chế hằng năm.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với lãnh đạo, quản lý của Ban thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và thẩm quyền được giao, tổ chức thực hiện Quyết định này.

b) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng thuộc Ban.

2. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quy định chuyển tiếp

1. Trước mắt số lượng cấp phó trưởng phòng của Ban được phép cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày 01/01/2022;

2. Các trường hợp đang là viên chức lãnh đạo, quản lý của đơn vị được sáp nhập, sau khi sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đến hết thời gian giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp tổ chức.

Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này.

. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

 

 

 


 

Tin liên quan